Zamówienia

Zamówienia można również składać telefonicznie

+48 512 232 698 | +48 607 240 313

oraz poprzez pocztę

damian.rolkom@gmail.com
agnieszka.komin@gmail.com

Nie dotyczy przesyłek przekraczających wagę 30 kg. lub o niestandardowych wymiarach.

Regulamin

Regulamin zakupów

Sklep internetowy „ROLKOM”, dostępny pod adresem http://rolkom.net, prowadzony jest przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE ROLKOM AGNIESZKA KOMIN, wpisane przez CENTRALNĄ EWIDENCJĘ I INFORMACJĘ O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Adres głównego miejsca wykonywania działalności znajduje się: ul. Sycowska 9, 46-100 Namysłów. NIP: 6151831742, Regon: 021474977.

1.   Sklep internetowy „ROLKOM” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej sprzedającego na adres e-mail: agnieszka.komin@gmail.com oraz telefonicznie i  faksem na numer telefonu 77 461 90 90.

 •         Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 •         Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 •         Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail - po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail.
 •         Realizacja zamówienia może zostać uzależniona on uprzedniej weryfikacji danych kupującego oraz złożonego przez niego zamówienia.

 2.   Sklep internetowy „ROLKOM”  prowadzi sprzedaż towarów fabrycznie nowych. Towary oferowane przez  sklep internetowy „ROLKOM” zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych „ROLKOM” są cenami brutto (zawierają podatek VAT), faktura VAT jest doręczona wraz z zamawianym towarem.   Zamawiający będący płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) powinien przesłać faksem upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy (nasz numer faksu: 774619090)

3.   Zmiana warunków przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz zmiana cen towarów nie ma wpływu na warunki akcji promocyjnych lub wyprzedaży oraz cenę towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.

4.   Zamówiony towar dostarczany jest w zależności od żądania klienta składanego wraz zamówieniem za pośrednictwem operatora publicznego lub innego operatora pocztowego.

5.   Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest  za za pośrednictwem poczty elektronicznej sprzedającego na adres e-mail:agnieszka.komin@gmail.com oraz telefonicznie i  faksem na numer telefonu 77 461 90 90.  Zlecane zmiany mogą być wprowadzane po uprzednim zweryfikowaniu danych Kupującego.

6.  Koszty dostawy ponosi kupujący.

7.   W przypadku konieczności dokonania zmiany sposobu  dostawy  przez „ROLKOM”  poprzez rozdzielenie przesyłki lub zmianę operatora, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie.

8.   Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności za zamówiony towar:

 • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru lub w kasie punktu odbioru osobistego. W uzasadnionych przypadkach sklep internetowy „ROLKOM”  zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

 

 • Przelewem Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na : PPUH Rolkom Agnieszka Komin BGŻ S.A. Odział w Namysłowie, nr rachunku: 05 2030 0045 1110 0000 0204 2350 – na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej.

9.   Zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu internetowego „ROLKOM”  podany w mailu potwierdzającym zamówienie. W przypadku wyboru formy płatności "przy odbiorze" zamówienia jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia przez kupującego.

 • W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia, sprzedający zawiadomi o tym fakcie kupującego telefonicznie lub drogą mailową najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni licząc od daty złożenia zamówienia.
 • Jeżeli Kupujący zrezygnuje w całości lub części od zamówienia, sprzedający zwróci kupującemu przekazane środki zgodnie z treścią postanowienia zawartego w punkcie 13 regulaminu. Przy czym w przypadku częściowej rezygnacji z zamówienia zwrot świadczenia kupującemu nastąpi w części odpowiadającej wartości towaru,  który nie został zamówiony.

10. Maksymalny termin realizacji zamówienia informuje o ilości dni roboczych zazwyczaj potrzebnych do realizacji  zamówienia.

11. Maksymalny termin realizacji zamówienia oraz koszty związane z poszczególnymi formami płatności oraz dostawy określone są przy każdym oferowanym towarze. W przypadku dokonania płatności przelewem lub kartą płatniczą maksymalny termin realizacji zamówienia uwzględnia czas realizacji płatności, a w przypadku płatności ratalnej - czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej. Kupujący jest  informowany telefonicznie lub drogą mailową o terminie realizacji zamówienia dłuższym niż  termin maksymalny.

12. Jeżeli termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż maksymalny termin podany przez sprzedającego zgodnie z punktem 10 – 11, kupujący powinien niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 (trzech) dni od zawiadomienia go mailem przez sprzedającego potwierdzić zamówienie, którego brak jest poczytywany jako rezygnacja z zamówienia.

13. Kupujący rezygnując z zamówienia  zgodnie z postanowieniem zawartym w punkcie 9 i 12 nie ponosi żadnych kosztów związanych z zamówieniem.

 • Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia przekazane przez kupującego na rachunek bankowy sprzedającego, zostają zwrócone kupującemu nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od powzięcia przez sprzedającego wiadomości o rezygnacji z zamówienia. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastapiła płatność.
 • W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy kupującego wyłącznie na podstawie jego dyspozycji.
 • W przypadku braku dyspozycji kupującego, zwrot nastąpi przekazem pocztowym.

14. Czas gwarancji każdego produktu posiadającego gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski, widnieje w jego opisie na stronach sklepu.  Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

15. Uprawnienia z gwarancji realizowane są za pośrednictwem sklepu internetowego „ROLKOM”. W przypadku wybranych produktów uprawnienia z gwarancji dodatkowo mogą być realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

16. W celu realizacji gwarancji za pośrednictwem sklepu internetowego „ROLKOM” , kupujący odsyła zakupiony towar do sprzedającego. Sprzedający zwraca kupującemu koszt nadania towaru przesyłką poleconą lub paczką za pośrednictwem operatora publicznego lub innego operatora pocztowego. Naprawiony lub wymieniony produkt zostaje odesłany Sprzedającemu na koszt sklepu internetowego „ROLKOM” . Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży konsumenckiej lub rękojmi.

17. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży konsumenckiej, sprzedający ponosi sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176).

18. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, zastosowanie mają przepisy rękojmi zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

19. W przypadku realizacji uprawnień wynikających z przepisów dotyczących niezgodności towaru z umową lub realizacji uprawnień wynikających z przepisów dotyczących rękojmi – w zakresie kosztów dostawy i zwrotu towaru - zastosowanie ma postanowienie punktu 16 regulaminu.

20. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000.22.271) kupujący może odstąpić od umowy w terminie 10 (dziesięciu) dni bez podania przyczyn, składając sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Równoznaczne z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu, jest oświadczenie złożone za pośrednictwem poczty elektronicznejna adres poczty elektronicznej sprzedającego agnieszka.komin@gmail.com.

21. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

22. Przepisów o umowach zawieranych na odległość nie stosuje się do umów wskazanych w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

23. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot kosztów związanych z zamówieniem następuje zgodnie z treścią postanowienia zawartego w punkcie 13 regulaminu.

24. Sprzedający ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zwrotu rzeczy dokona weryfikacji  towaru oraz wyśle oryginał faktury korygującej kupującemu.

25. W przypadku odstąpienia od umowy na zasadach określonych w przepisach przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zwracany towar należy odesłać na własny koszt do sklepu internetowego ''ROLKOM". Kupujący z tytułu wykonywania swego prawa odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów poza bezpośrednimi kosztami zwrotu towaru.

26. Przepis punktu 25 regulaminu nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy zwracany towar jest uszkodzony lub zniszczony przez kupującego lub nosi pozostawione przez kupującego ślady używania, świadczące o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

27. Kupujący może dokonać reklamacji składając sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznejna adres poczty elektronicznej sprzedającego agnieszka.komin@gmail.com lub telefonicznie pod  nr tel. 77 461 90 90.

28. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub otwarcia, nie należy przyjmować przesyłki. W miarę możliwości należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub listonosza oraz przekazać informację o odmowie przyjęcia przesyłki sprzedającemu. 

29. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu „ROLKOM” nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, przesyłając do sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze sklepem. Wysłane przez sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

30. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego''ROLKOM" w związku z zakupami jest PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE ROLKOM AGNIESZKA KOMIN (adres głównego miejsca wykonywania działalności znajduje się:  ul. Sycowska 9, 46-100 Namysłów). Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za realizację zamówienia, w tym firmom kurierskim, Poczcie Polskiej oraz instytucjom finansowym pośredniczącym w  sprzedaży. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

31. W przypadku wyrażenia przez kupującego dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania kupującego o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

32. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

33. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym „ROLKOM”. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

34. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

35. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, ze zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 ze zm.).

36. Kupujący o zmianie regulaminu  informowany jest drogą mailową. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://rolkom.net.

37. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

38. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 grudnia 2012 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl